IMFORMACJE NA TEMAT MATURY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 (FORMUŁA 2023)

Poniżej zamieszczamy linki kierujące na stronę:

1) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej       https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/

2) Do komunikatów dyrektora CKE:

 - Komunikat o harmonogramie egzaminów

- Komimikat o dostosowaniach na egzaminie

- Lista jawnych zadań egzaminacyjnych

- lnformacja o materiałach i przyborach pomocniczych

-Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki 2023

- Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r.

3)  Informatory o egzaminie maturalnym w formule 2023 (oraz aneksy do tych infomatorów zawierające wymagania egzaminacyine obowiązujące w roku szkolriym 2022/2023)

4)  Materiały pomocnicze i arkusze diagnostyczne (ze szczególnym zwróceniem uwagi na materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące języka polskiego - ze względu na istotne zmiany w kształcie tego egzaminu zarówno w części ustnej, jak i pisemnej)