Wyjazdy i wymiany międzynarodowe

W Liceum Montessori eksplorujemy świat. Dwa razy do roku jeździmy na zielone szkoły, z których jedna jest za granicą. Uczestniczymy w projektach i wymianach międzynarodowych, które w 100% są finansowane ze środków Unii Europejskiej – program Erasmus +, POWER.

Udział w projektach międzynarodowych to doskonała okazja do zdobywania wiedzy globalnej, poszerzania wiedzy podstawowej i specjalistycznej, zdobywania nowych umiejętności i kompetencji kluczowych. Projekty pozwalają na rozwijanie zainteresowań i pasji poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

Chcemy, by nasi uczniowie byli otwarci, mobilni i by potrafili szybko przystosowywać się do stale zmieniającej się rzeczywistości. Wierzymy, że nauka przez doświadczanie: nowych miejsc, kultur, zasad społecznych, daje dużą wiedzę o świecie i człowieku. Daje też wiele nowych kontaktów, otwiera nowe perspektywy na rynku pracy, stwarza nowe możliwości rozwojowe i zawodowe.

 

Projekt „Stop z plastikiem w szkołach”

Uczniowie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Montessori w Warszawie w ramach programu ponadnarodowej mobilności uczniów POWER realizują projekt "Stop z plastikiem w szkole". Celem jest uwrażliwienie młodzieży na globalny problem - zanieczyszczenia planety plastikiem, diagnoza sytuacji oraz poszukanie możliwych rozwiązań w warunkach szkolnych. Podczas realizacji zadań uczniowie stworzą międzynarodowe zespoły, w których wypracują trwałe rozwiązania w swoich placówkach a następnie stworzą kampanię reklamującą projekt w innych szkołach. Projekt rozwija wszystkie kompetencje kluczowe a w szczególności: kompetencje cyfrowe, wielojęzyczne i matematyczno-przyrodnicze.

Projekt „Stop z plastikiem w szkołach” ma na celu uwrażliwienie młodzieży na globalny problem ekologiczny – nadmiernego używania plastiku. W wyniku projektu zostaną podjęte różne działania w etapach:

  1. Zaproponowanie projektu młodzieży szkolnej i wybranie zainteresowanej tematem grupy uczniów.
  2. Uświadomienie problemu poprzez przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk (szereg zajęć z biologii, geografii i chemii – wynikające z podstawy programowej i zintegrowane międzyprzedmiotowo; spotkania z przedstawicielami organizacji proekologicznych; wizyta na wysypisku śmieci).
  3. Sprawdzenie stanu problemu w szkole organizatora i szkole partnerskiej; zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań (metody pomiarowe i statystyczne).
  4. Zajęcia przygotowujące uczniów ze szkoły organizatora do sprawnej komunikacji na poziomie kulturowym, merytorycznym i językowym ze szkołą partnerską.
  5. Komunikacja ze szkołą partnerską za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Nawiązanie kontaktu i wymiana wyników badań i pomiarów.
  6. Przygotowanie uczniów szkoły organizatora do spotkania w gronie międzynarodowym pod kątem kulturowym, merytorycznym i językowym.
  7. Wspólne szukanie rozwiązań napotkanych problemów nadmiernego używania plastiku w szkołach: organizatora i szkole partnerskiej (pierwsza wizyta grupy uczniów organizatora projektu w szkole partnerskiej – pierwsza grupa uczniów).
  8. Testowanie różnych pomysłów, rozwiązań w szkole organizatora projektu i w szkole partnerskiej. Zbieranie spostrzeżeń i wniosków.
  9. Wymiana doświadczeń i wniosków z wprowadzonych zmian. Przygotowanie propozycji stałych rozwiązań , które mogą trwale zmniejszyć zużycie bądź wyeliminować plastik w szkołach (druga wizyta grupy uczniów organizatora projektu w szkole partnerskiej – druga grupa uczniów).
  10. Stworzenie filmu podsumowującego całe przedsięwzięcie, udostępnienie go w mediach społecznościowych w celu upowszechnienia idei ograniczenia bądź wyeliminowania plastiku w innych szkołach.