Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych Osobowych

Na podstawy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujeme Pani/Pana że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Daj mi czas” z siedzibą przy ul. Tomcia Palucha 25, 02-495 Warszawa, e-mail: sekretariat@poem.pl.

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Anną Baran, e-mail: anna.baran@poem.pl, tel. 22 662 74 75.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1,c RODO oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji w zakresie dotyczącym szkół niepublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) oraz zgodnie z umową zawartą między rodzicami a dyrektorem placówki o zasadach uczęszczania dziecka do szkoły/ przedszkola/ punktu przedszkolnego. Rodzaj zobowiązania: realizacja obowiązku szkolnego oraz wychowania przedszkolnego.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy administracji oraz pracownicy pedagogiczni Fundacji „Daj mi czas”.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia edukacji w naszych placówkach oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w myśl art. 20 RODO oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem Prawa Oświatowego.